Untitled Document
Home| Trust Services | சித்தர் சிவந்திலிங்கசுவாமிகள் செய்த அற்புதங்கள் | உயிரோசை இதழில் | Video | Enquiry | Photos | Contact Us

கருவூரர், கோரக்கர் கூறும் - பொய் துறவு.

துறவு புக்கித் துரிதமுடன் தூதுவைத்துத்
தோகயரைப் புல்லுதற்காய்த் தூளிதங்கள்
பரப்பியந்திர மேலிட்டுத் தவசியைப்போல்
பாசாங்கு செய்து பக்கம் பார்த்து நின்று
புறங்காட்டிப் பூவையரைப் புல்வோர் பேயர்
பூரணத்தின் இயல்பென்ன வென்று கேட்டால்
மறம்பூண்டு வாயில்வந்த படியாய்ப் பேசி
மாந்தர்களை மயக்கிடுவர் முத்திகேகாரே

---இல்லறந்தான் இகபரத்தின் மோட்சவீடே,

 

சிவவாக்கியர்

யோகசாடை காட்டுவார் உயரவும் எழும்புவார்
வேகமாக அட்டசித்து வித்தைகற்று நெட்டுவார்
மோகம் கொண்டு மாதரிடம் சிக்கிப்பின்
பேயது பிடித்தவர்போல் பேருலகில் சாவரே.

காலகாயம் உண்பதாகக் கண்டவர் மதித்திட
மாயவித்தை செய்திங்கு மடிப்பு மோசம் செய்பவர்
நேயமாய்க் கஞ்சா அடித்து நேர் அபினைத் திண்பதால்
நாயதாக நக்கிமுக்கி நாட்டினில் அலைவரே.

காவியும் சடைமுடி கமண்டலங்கள் ஆசனம்
தாவுருத்திராட்சம் யோகத் தன்டு கொண்ட மாடுகள்
தேவியை அலையவிட்டுத் தேகம் எங்கும் சுற்றியே
பாவியென்ன வீடெலாம் பருக்கை கேட்டு அலைவரே
சித்தர்களின் அரிய தகவல்கள்
  பதினெண் சித்தர்கள் துதி
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  சித்தர்களின் குலதெய்வம்
(வாலை-வாராஹி)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  அகஸ்தியர் அருள்வாக்கு
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கோரக்கச் சித்தரின் "சந்திரரேகை"
உலக மாற்றம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கலியுதிப்பில்
(ஆண்ட மன்னர்கள் - இனி ஆளப்போவது)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  வீர பிரமேந்திர சுவாமிகளின்   
காலக்ஞானம (கலிநடப்பு, முடிவு)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  சித்தர்கள் வல்லபம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  சித்தர்கள் பரகாயப் பிரவேசம்
கூடுவிட்டுப் கூடுபாய்தல்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கோரக்கச்சித்தர், கருவூர்ச்சித்தர் கூறும்
இல்லறப் பெருமை

பிற தகவல்கள்
  ஏன் யுகமுடிவும் உலகமாற்றமும்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கண்ணனும் வாலை சக்தியும் உரையாடியது
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கல்கி கண்ணனின் புதிய கீதை
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கல்பம் பெற தகுதியுடையவா்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கல்பம் பெற தகுதியற்றவா்கள்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  காயகற்பம் பற்றி சித்தா்களின் கூற்று
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  குருவிடம் சீடா் செல்லும் முறை
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  புதுயுகத்தின் சிறப்புகள்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  போகா் ஜனன சாகரம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  மக்களாட்சி தத்துவம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  யார் யார் நரகப் பசிக்கு உடையவா்கள்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கடவுள் நீதி வழங்க வருகிறார் - திருவிவிலியம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  தா்மம் காப்பதே தலையாய கடமை - நடிகர் சங்கத்திற்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  மறுமைநாள் - இறுதித் தீா்ப்பு பற்றி - திருக்குரான்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  மக்களாட்சியின் தா்மம் எங்கே ? - பிரதமருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  கடவுள் படைத்த பூமி யாருக்கு சொந்தம் - ஐநா சபைக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  சிவனிடம் கலி பெற்ற வரங்கள்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  தர்ம சேனையின் கடமைகள்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  வைகுண்டர் பிறக்க அடையாளம்
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  சன்மார்க்க பெரும்பதி வருகை
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
  வகுப்புவாதத்தை வேரறுப்போம்
         Copyright @ 2010 Siddhar ulagam, Ponnamaravathi www.go4property.com